ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις .  

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, αν το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (Α΄75) από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης και τους απονέμεται η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:H Πρακτική Άσκηση, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Ο Συντονιστής Π.Α. είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Η Πρακτική Άσκηση, τόσο στους ιδιωτικούς, όσο και στους φορείς του Δημοσίου, είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (Υ.Α. Κ1/54877/31-3- 2017/ΦΕΚ 1245 Α΄).  

ΜΑΘΗΤΕΙΑ: Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία ορίζεται ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» αποτελείται από δύο τμήματα: «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». Στο Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου φοίτησης, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ., και 768 ώρες μαθητείας στον χώρο εργασίας. Το «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., όπως κάθε φορά ισχύει.  Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Μαθητείας στον χώρο εργασίας και η ευθύνη συντονισμού για την εφαρμογή του Προγράμματος Μαθητείας, ανήκει στο οικείο Ι.Ε.Κ. Η αξιολόγηση του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης των μαθητευομένων και πραγματοποιείται στο Ι.Ε.Κ. και στον χώρο εργασίας 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αίτηση
της/του καταρτιζόμενης/ου για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο Ατομικών Στοιχείων Καταρτιζομένου
Υπεύθυνη Δήλωση - Βεβαίωση Εργοδότη
για έναρξη Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο Στοιχείων Εργοδότη/Επιχείρησης
Πρακτικής Άσκησης Δ.Ι.Ε.Κ.
Συμβαση Πρακτικής Άσκησης
σε τρία (03) αντίτυπα
Υπεύθυνη Δήλωση
πρακτικά ασκούμενου/ης
Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
του/της καταρτιζόμενου/ης
Βεβαίωση Α.Μ.Α.
του/της καταρτιζόμενου/ης
Βεβαίωση Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
του/της καταρτιζόμενου/ης
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
του/της καταρτιζόμενου/ης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η πρακτική άσκηση 960 ωρών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της ειδικότητας.  

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει άμεσα στο Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησης:

Βεβαίωση ολοκλήρωσης/παρουσίας
Πρακτικά Ασκούμενου
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο «Ε3.5:
Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης/Διακοπής/Λήξης»
Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες
τύπου διαβατηρίου

Έντυπα πρακτικής άσκησης

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα πρακτικής άσκησης σε αρχείο word&pdf

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 1. Αίτηση 
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α΄ 75) του/της καταρτιζόμενου/ης του Ι.Ε.Κ., που έχει συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που έχει εγγραφεί για ολική απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση. 
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (μέσω eefka). 
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτουν: ο εργοδότης, το σύνολο των ημερών απασχόλησης και η ειδικότητα εργαζόμενου. 
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 6. Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου 

Έντυπα απαλλαγής

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα απαλλαγής πρακτικής άσκησης σε αρχείο word&pdf 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Πρακτική άσκηση δύναται να διακοπεί πριν τη λήξη της, είτε με αίτημα του πρακτικά ασκούμενου είτε με αίτημα του εργοδότη. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική του, πρέπει να ενημερώσει εγγράφως  το Δ.Ι.Ε.Κ. καταθέτοντας αίτηση διακοπής    και να προσκομίσει το Βιβλίο πρακτικής συμπληρωμένο μέχρι την ημέρα διακοπής, καθώς και το έντυπο “ΒΕΒΑΙΩΣΗ [ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ] ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ”, με τις ώρες που έχουν πραγματοποιηθεί στο φορέα. 

Μετά τη διακοπή, για να συνεχιστεί η πρακτική άσκηση για το υπόλοιπο των ωρών (μέχρι τη συμπλήρωση των 960 ωρών), είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικό εργοδότη, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία “Έναρξη πρακτικής”. 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare